MultiHelix Calendar 2022

February

3/2 MTT meeting no. 29

 

April

7/4 MTT meeting no. 30

 

June

2/6 MTT meeting no. 31
17/6 Meeting MTT Core Partners

 

August


 

October

7/10 Meeting MTT Core Partners

 

December

1/12 MTT meeting no. 33
9/12 Meeting MTT Core Partners

 

January


 

March

4/3 Meeting MTT Core Partners

 

May

6/5 Meeting MTT Core Partneres

 

July

September

22/9 MTT meeting no. 32
 

November